تکنولوژی به روز

 

با بهره گیری از مدرین ترین ماشین آلات دنیا (استالینگر اتریش)  و مجهز به  آزمایشگاه فیزیک نساجی و کنترل کیفیت