مواد اولیه

•مواد اولیه این گروه از پتروشیمی های داخلی با بهترین تکنولوژی های روز دنیا تامین می شود، مانند : پتروشیمی پلی نار، نوید زر شیمی، مارون، رجال و...